Yaşlı Bakım Programı

GENEL TANITIM
Kuruluş (Kuruluş Tarihi, Programın Genel Yapısı)
Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çerkeş Meslek Yüksekokulu 2015 yılında açılmış olmakla birlikte Yaşlı Bakım Programı 2022 yılında açılmıştır.

Eğitim ve Öğretime 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yılında başlamıştır. Programımız örgün eğitim kapsamında olup eğitim dili Türkçe’dir. Programın amacı toplumun hızla yaşlandığının farkında olan; sağlık, sosyal, psikolojik, ekonomik, bireysel ve toplumsal yönleri ile yaşlılığa bütüncül bakabilen, yaşlı ile bütünleşerek toplum bazında yapılan çalışmalara katılabilen, alanında temel bilgi ve becerilerle donatılmış gençleri ülkemize kazandırmaktır. Sağlık alanında yaşlı hastalara bakım sunmak üzere yetiştirilmiş eğitimli teknikerlere ihtiyaç duyulmaktadır. Yaşlı bakım programı bu ihtiyacı karşılamaktadır.

Çok yaşlı toplum olma yönünde hızla ilerleyen ülkemizde, bu alanda yetişmiş, iyi eğitim almış, nitelikli, sorgulayan, kendini yenileyen, üreten ve inovatif profesyoneller yetiştirmek büyük bir önem taşımaktadır.

Kazanılan Ünvan
Yaşlı Bakım Teknikeri

Derecenin Düzeyi
Önlisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Çankırı Karatekin Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır. Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri en az 2 yıl içerisinde başaran minimum 120 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Program Profili (Programın Amacı, Programın Yapısı, Yöneldiği Alanlar, Bölüm Olanakları)
Yaşlı Bakım programının amacı, yaşlı bakım uygulama alanında eksikliği duyulan sağlık teknikerlerini yetiştirmektir. Dünyada ve Ülkemizde yaşlı nüfus oranındaki artışa bağlı olarak yaşlı bakımında eğitimli elemana ihtiyaç artmıştır. Bu doğrultuda dünyada yaşlı bakım teknikerliği ön lisans programlarının sayısı giderek artmaktadır. Yaşlı Bakım Teknikerlerinin, yaşlı bireyin fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden belirlenen gereksinimleri doğrultusunda bakımını sağlamak, bakıma yaşlı, aile ve toplumun katılımını sağlamak, evde ya da kurumda sağlık ekibi üyeleri ile işbirliği içerisinde yaşlı bireye bakım vermek, bakım sürecinde hasta ve çalışan güvenliği açısından gerekli tedbirleri almak, bakım uygulamaları çerçevesinde sağlığı geliştirmek ve yaşlı bireylere kaliteli bakım sunmak gibi başlıca görevleri bulunmaktadır.

Temel Program Kazanımları

 1. Temel sağlık bilimleri konusunda genel bir bilgiye sahip olur ve gerektiğinde mesleğinde kullanabilir.
 2. Alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olur, bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
 3. Yaşlı Bakımı alanında edindiği bilgiler sayesinde yaşlıların sosyal, fiziksel ve psikolojik değişimlerini ve ihtiyaçlarını fark edebilir, sorunları saptar ve çözüm önerileri geliştirir.
 4. Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri, bilgi ve iletişim teknolojilerini tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur.
 5. Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip bir birey olarak, alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlı olup gelişmeleri izleyebilir.
 6. Yaşlı bakımı ile ilgili uygulamalarda diğer sağlık ekibi üyeleri ve farklı disiplinlerden profesyonellerle ile işbirliği içinde çalışabilir.
 7. Birey olarak görev hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuatı bilir ve uygun davranır.
 8. Sağlıklı beslenme kuralları, yeterli ve dengeli beslenme, yaşlılarda beslenme ilkeleri, yaşlılıkta beslenmenin önemi, yaşlılıkta sık görülen sağlık sorunları ve hastalıklarda beslenme ilkelerini bilir.
 9. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir, kendisine verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
 10. Özel durum ve hastalıklara sahip yaşlılara bakım konusunda temel bilgiye sahip olur.
 11. İlk yardım, halk sağlığı, çevre koruma konularında temel bilgiye sahip olur.
 12. Yaşlı bireyin aile üyeleri ve yakınlarıyla etkili iletişim kurabilir, yaşlıyı istismardan korur, aileyi ve ilgili kurumları bu konuda bilgilendirir.
 13. Temel ilaç bilgisine sahip olur, yaşlının kullanmakta olduğu ilaçları düzenler, yaşlılarda uygunsuz ilaç kullanımının azaltılabilmesi için ekip üyeleri ile karşılıklı iletişim ve geri bildirimin sağlar.
 14. Etik değer ve ilkeler çerçevesinde bakım hizmeti sunar.
 15. Yaşlıların planlanan rehabilitasyon programını uygulamaya yardım edebilir.

Mezunların İstihdam Profilleri
Yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Belediyeler, Hastaneler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel Kurumlarda yürütülen; huzurevleri, yaşlı bakımevleri, güçsüzler yurdu, yaşlı için gündüz bakım merkezlerinde, evde bakım hizmetleri kapsamında istihdam edilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır. Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir. Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir. 
Yaşlı Bakım Programı mezunları ÖSYM’nin düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı ile Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Gerontoloji ve Hemşirelik bölümlerine geçiş yapabilirler

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan ders tanıtım formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Çankırı Karatekin Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Çerkeş Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. 


Mezuniyet Koşulları
Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri en az 2 yıl içerisinde başaran, minimum 120 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, Yarı Zamanlı-Öğrenme)
Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri 

Çankırı Karatekin Üniversitesi,

Çerkeş Meslek Yüksekokulu,

Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü,

Adres: İdris Mahallesi Hükümet Caddesi No: 60 18600 Çerkeş/ÇANKIRI 

cerkesmyo@karatekin.edu.tr