Evde Hasta Bakımı Programı

GENEL TANITIM
Kuruluş (Kuruluş Tarihi, Programın Genel Yapısı)

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çerkeş Meslek Yüksekokulu 2015 yılında açılmış olmakla birlikte Evde Hasta Bakımı Programı 2022 yılında açılmıştır. Eğitim ve Öğretime 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yılında başlamıştır. Programımız örgün eğitim kapsamında olup eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Ünvan
Evde Hasta Bakım Teknikeri

Derecenin Düzeyi
Ön lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiye’deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Çankırı Karatekin Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır. Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri en az 2 yıl içerisinde başaran minimum 120 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

 

 

Program Profili (Programın Amacı, Programın Yapısı, Yöneldiği Alanlar, Bölüm Olanakları)

Dünyada ve Ülkemizde sürekli bir artış gösteren kronik hastalıklar vb. durumlara bağlı olarak evde hasta bakımı alanında eğitimli elemana duyulan ihtiyaç artmıştır. Bu çerçevede Evde Hasta Bakımı Programın amacı, hasta ve ailesine bulundukları ortamda kaliteli ve etkili bir şekilde psiko-sosyal, fizyolojik ve tıbbi destek hizmetleri ile sosyal hizmetleri içeren bir bakım sunabilecek nitelikte “Evde Hasta Bakım Teknikeri” yetiştirmektir. Bu kapsamda programın hedefi ise; sorumluluk bilinciyle özgüven sahibi, ekip çalışmalarına yatkın bireyler yetiştirip onları gerekli mesleki bilgilerle donatarak evde hasta bakım uygulamalarını gerçekleştirmelerini ve sağlığın korunması ile yükseltilmesini sağlamaları için gerekli eğitimi sunmaktır.

Temel Program Kazanımları

 1. Evde Hasta Bakımı alanında edindiği bilgiler sayesinde gerekli verileri kullanarak, sorunları saptar, çözüme yönelik planlama - uygulama yapar ve çözüm önerileri geliştirir.
 2. Etik değer ve ilkeler çerçevesinde bakım hizmeti sunar.
 3. Evde Hasta Bakımı ile ilgili uygulamalarda yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine ve teknoloji kullanabilme becerisine sahip olur.
 4. Evde Hasta Bakımı alanında edinmiş olduğu bilgi ve becerilerini doğru iletişim tekniklerini kullanarak, kişiler ve kurumlar arasında etkili iletişimi sağlar.
 5. Yaşam boyu öğrenebilme becerilerine sahip bir birey olarak yenilikçi ve yaratıcı bir şekilde görevini yerine getirir.
 6. Evde Bakım alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
 7. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, halk sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
 8. Evde Hasta Bakımı uygulamalarında ekip hizmeti yaklaşımıyla, ekiple iş birliği içerisinde hizmet verir.
 9. Evde Hasta Bakım alanında bilgiye ulaşmak için gereken bilişim - iletişim teknolojilerini kullanır ve gelişmeleri takip eder.
 10. Evde Hasta Bakım konusunda teknik deneyime sahip, bilgili, deneyimli, konusunda uzman ara insan gücü olarak ihtiyaç duyulan alanda hizmet verir.
 11. Düşünce ve davranışlarıyla topluma örnek birey olur.
 12. Hastaların fiziksel, ruhsal, sosyal ve ekonomik yönünü iyileştirici ve güçlendirici tedbirlerin alınmasını sağlar, bu yönlerde belirlenen gereksinimler doğrultusunda bakım verir.
 13. Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için gerekli eğitsel faaliyetleri planlayabilir, gerekli eğitimleri verir ve toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlere katılır.
 14. Sağlık bakım hizmeti sunumunda kalite yönetimini ve süreçlerine uygun olarak davranır.
 15. Çocuk, engelli ve yaşlı gibi özel gereksinim grupları ile ilgili bakım ve bakıma katkı sağlayacak işlevleri yerine getirir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Evde bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Belediyeler, Hastaneler, Sivil Toplum Kuruluşları ve çeşitli Özel Kurumlarda; huzurevleri, yaşlı bakımevleri, güçsüzler yurdu, yaşlı için gündüz bakım merkezlerinde, evde bakım hizmetleri kapsamında istihdam edilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır. Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir. Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir. 
Evde Hasta Bakımı Programı mezunları ÖSYM’nin düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı ile Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Gerontoloji, Hemşirelik, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sağlık Yönetimi ve Sosyal Hizmet bölümlerine geçiş yapabilirler

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan ders tanıtım formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Çankırı Karatekin Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Çerkeş Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. 


Mezuniyet Koşulları

Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri en az 2 yıl içerisinde başaran, minimum 120 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, Yarı Zamanlı-Öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri 

Çankırı Karatekin Üniversitesi,

Çerkeş Meslek Yüksekokulu,

Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü,

Adres: İdris Mahallesi Hükümet Caddesi No: 60 18600 Çerkeş/ÇANKIRI

cerkesmyo@karatekin.edu.tr